ഡൗൺലോഡ്

  • COVID-19 (ചൈനീസ്) CN MO (പതിപ്പ് നമ്പർ 4. 20200511) _ കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌തു
  • COVID-19 (ഇംഗ്ലീഷ്) AGBEUUSAU (പതിപ്പ് നമ്പർ 5.0 20200511) _ കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌തു
  • COVID-19 (ഫ്രഞ്ച്) FREUCA (പതിപ്പ് നമ്പർ 4. 20200511) _ കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌തു
  • COVID-19 (ഇറ്റാലിയൻ) ITEU (പതിപ്പ് നമ്പർ 4. 20200511) _ കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌തു
  • COVID-19 (പോർച്ചുഗീസ്) PTBRAOMZ (പതിപ്പ് നമ്പർ 4. 20200511) _ കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌തു
  • COVID-19 (റഷ്യൻ) RUKABYUA (പതിപ്പ് നമ്പർ 4. 20200511) _ കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌തു
  • COVID-19 (സ്പാനിഷ്) ESEUARMX (പതിപ്പ് നമ്പർ 4. 20200511) _ കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌തു
  • COVID-19 ജർമ്മൻ DEATBELU (പതിപ്പ് നമ്പർ 4. 20200511) _ കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌തു
  • COVID-19 (അറബിക്) SAPKTRIN (പതിപ്പ് നമ്പർ 4. 20200511) _ കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌തു