വിബ്രിയോ കോളറേ O1 ടെസ്റ്റ്

  • Vibrio cholerae O1 Test

    വിബ്രിയോ കോളറ O1 ടെസ്റ്റ്

    ആമുഖം വി. കോളറ സീറോടൈപ്പ് ഒ 1 മൂലമുണ്ടായ കോളറ പകർച്ചവ്യാധികൾ പല വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ആഗോള പ്രാധാന്യമുള്ള വിനാശകരമായ രോഗമായി തുടരുന്നു. ക്ലിനിക്കലായി, കോളറ അസിംപ്റ്റോമാറ്റിക് കോളനിവൽക്കരണം മുതൽ കടുത്ത വയറിളക്കം വരെ ദ്രാവക നഷ്ടം മൂലം നിർജ്ജലീകരണം, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അസ്വസ്ഥതകൾ, മരണം എന്നിവയിലേയ്ക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ചെറുകുടലിന്റെ കോളനിവൽക്കരണത്തിലൂടെയും കോളറ വിഷവസ്തുവിന്റെ ഉത്പാദനത്തിലൂടെയും വി. കോളറ O1 ഈ സ്രവിക്കുന്ന വയറിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു, കാരണം ക്ലിനിക്കൽ, എപ്പിഡെമോളജിക് ...