വിബ്രിയോ കോളറ O1/O139 ടെസ്റ്റ്

  • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

    വിബ്രിയോ കോളറ O1/O139 ആന്റിജൻ കോംബോ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

    REF 501070 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
    കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മലം
    ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 ആന്റിജൻ കോംബോ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്, വിബ്രിയോ കോളറ O1 കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ O139 എന്നിവയുടെ ഗുണപരമായ, അനുമാനപരമായ കണ്ടെത്തലിനുള്ള ദ്രുത ദൃശ്യ പ്രതിരോധ പരിശോധനയാണ്.ഈ കിറ്റ് വിബ്രിയോ കോളറ O1 കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ O139 അണുബാധയുടെ രോഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ഒരു സഹായമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.