ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഫൈബ്രോണെക്റ്റിന് ദ്രുത പരിശോധന

  • Fetal Fibronectin Rapid Test Device

    ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഫൈബ്രോണെക്റ്റിന് ദ്രുത പരീക്ഷണ ഉപകരണം

    ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഫൈബ്രോണെക്റ്റിന് ദ്രുത ടെസ്റ്റ് ഉപകരണം 500160 മാതൃക: സ്വാബ് ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്: 01 പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതി: 2015-05 പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ വിട്രോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം. NTENDED ഉപയോഗം സെർവികോവാജിനൽ സ്രവങ്ങളിൽ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഫൈബ്രോനെക്റ്റിന്റെ ഗുണപരമായ കണ്ടെത്തലിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കാഴ്ചയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഇമ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റാണ് സ്ട്രോങ്സ്റ്റെപ്പ് PROM ടെസ്റ്റ്. സെർവികോവാജിനൽ സ്രവങ്ങളിൽ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഫൈബ്രോണെക്റ്റിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം 22 ആഴ്ച, 0 ദിവസം, 34 ആഴ്ച, 6 ദിവസത്തെ ഗര്ഭകാലം ...