ക്ലമീഡിയ ആന്റിജൻ

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  ക്ലമീഡിയ ട്രാക്കോമാറ്റിസ് ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 500010 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ

  സെർവിക്കൽ / മൂത്രനാളി സ്വാബ്

  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് പുരുഷ മൂത്രനാളിയിലെയും സ്ത്രീകളുടെ സെർവിക്കൽ സ്വാബിലെയും ക്ലമീഡിയ ട്രാക്കോമാറ്റിസ് ആന്റിജന്റെ ഗുണപരമായ അനുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ദ്രുത ലാറ്ററൽ-ഫ്ലോ ഇമ്മ്യൂണോഅസെയാണ് ഇത്.