ഫെർട്ടിലിറ്റി & ഗർഭം

 • Fetal Fibronectin Rapid Test

  ഫെറ്റൽ ഫൈബ്രോനെക്റ്റിൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 500160 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ സെർവിക്കോവജിനൽ സ്രവങ്ങൾ
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® ഫെറ്റൽ ഫൈബ്രോനെക്റ്റിൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നത് സെർവിക്കോവജിനൽ സ്രവങ്ങളിൽ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഫൈബ്രോനെക്റ്റിന്റെ ഗുണപരമായ കണ്ടെത്തലിനായി ഉപയോഗിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ദൃശ്യപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധനയാണ്.
 • PROM Rapid Test

  PROM റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 500170 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ്
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® PROM ദ്രുത പരിശോധന ഗർഭാവസ്ഥയിൽ യോനിയിൽ സ്രവിക്കുന്ന അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രാവകത്തിൽ നിന്ന് IGFBP-1 കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ദൃശ്യപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന, ഗുണപരമായ ഇമ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധനയാണ്.